Samenvattend verslag van het Noordzeeoverleg | 12-04-2023

25-04-2023
570 keer bekeken

Het samenvattende verslag met daarin de uitkomsten van het derde Noordzeeoverleg van 2023.

1. Opening en verslag

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de nieuwe deelnemers aan het overleg.

2. Mededelingen / actualiteit

Terugkoppeling Bewindspersonen overleg 30 maart

De rijkscoördinator geeft een korte terugkoppeling van het Bewindspersonenoverleg dat op 30 maart heeft plaatsgevonden. In het overleg is de scope en ambitie voor de Partiële Herziening van het Programma Noordzee besproken. De aandachtspunten die het NZO heeft meegegeven zijn in de bespreking meegenomen. De inhoudelijke punten uit het overleg krijgen hun weerslag in een Kamerbrief die medio mei naar de Kamer zal worden gestuurd t.b.v. het Commissiedebat Water op 7 juni.

Het rijk stelt een aparte Kamerbrief op over de ruimtelijke inpassing van Wind op zee en mijnbouw. De vorige keer heeft het NZO daar aandachtspunten voor meegegeven. De Kamerbrief is een aankondiging van het instrumentarium dat het rijk wil ontwikkelen voor integrale sturing op de ruimte op zee.       

Opvolging Esbjerg 2022, Oostende 2023

Op 24 april reizen de Minister president en de minister van EZK naar Oostende voor een top over de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee. De top is bedoeld om de afspraken die vorig jaar in Esbjerg zijn gemaakt kracht bij te zetten.

Opvolging gesprek van Staatssecretaris Vijlbrief met Voorzitter en NGO’s.

Dit gesprek is opnieuw uitgesteld. Het NZO houdt zich aanbevolen om het gesprek op korte termijn te laten plaatsvinden.

Nederlandse positie EBS pledge

Dit onderwerp komt een volgende vergadering terug, omdat het onderliggende rapport nog niet beschikbaar is.

BNC fiche EU actieplan duurzame visserij

Het BNC fiche van LNV is aan de Tweede Kamer verspreid. Het rijk deelt de ambitie van de Europese Green Deal maar wil ook een gedegen onderbouwing en impactanalyse zien. Het rijk  verwijst naar de afspraken die in het Noordzeeakkoord zijn gemaakt voor gebiedsbescherming en de benodigde koppeling met het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De visserijsector mist in het fiche de reactie van de minister op de motie over bodemberoering. Ook wijst ze op het feit dat eigen voedselvoorziening uit zee een positieve impuls kan zijn. Volgens de natuurorganisaties zijn beschermde gebieden belangrijk voor het ecosysteem en de visstand in de toekomst.

Mededeling LNV over de start van onderzoek van garnalenvisserij op de natuur.

Er is discussie over de impact van garnalenvisserij. Naar aanleiding van de aankondiging vragen de natuurorganisaties of LNV duidelijkheid kan geven over de onderzoeksopzet.

De natuurorganisaties vragen waar de overheid op aanstuurt voor de Europese natuurherstelverordering. LNV geeft aan dat Nederland het algemeen verslechteringsverbod steunt, maar liever aan de basiskwaliteit van de natuur werkt buiten de N2000 gebieden en aan natuurinclusiviteit. Nederland is met dat standpunt in de minderheid dus de vraag is hoe zij gaat komen.

Uitvoeringsagenda NZA

Het secretariaat heeft een nieuw overzicht met de voortgang van de uitvoering van de NZA afspraken opgesteld. De opleverdata van het NZA en de afspraken uit de uitvoeringsagenda worden naast elkaar getoond.

Voortgangsrapportage NZO

Er zal een schriftelijke ronde komen voor reacties op de voortgangsrapportage aan de Kamer over de periode november 2022 – mei 2023.

Andere mededelingen:

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een Net-Zero Industry Act (NZIA). Dit heeft gevolgen voor de mijnbouwsector in Nederland. Element NL stelt voor dit in de werkgroep te bespreken.

TenneT heeft aan de minister van EZK de Target Grid aangeboden: hierin geeft TenneT zijn visie op een geïntegreerd en grensoverschrijdend onshore- en offshore-elektriciteitsnet. Dit is bedoeld voor de dialoog met stakeholders. De Target Grid zal met het NZO gedeeld worden.

3. NZO: Jaarlijkse evaluatie

Het rijk verwijst n.a.v. de evaluatie van de NZO werkwijze naar opmerkingen over de werkdruk en vergaderfrequentie. De NZO voorzitter geeft aan dat de huidige frequentie voorlopig aangehouden zal worden om mijlpalen te behalen. WNF is positief over de opmerkingen in de evaluatie dat transities gelijk op moeten gaan en dat het NZO soms niet betrokken is bij relevante ontwikkelingen.

4. Tussentijdse evaluatie NZA en “Transitiefonds”

Het NZO kan zich vinden in het voorstel voor de tussentijdse evaluatie. De rijkscoördinator vraagt voor het voorstel aandacht voor het maken van onderscheid tussen afspraken die in het NZA zijn gemaakt en andere zaken. De natuurorganisaties roepen op om de uitvoering bij een onafhankelijke partij te beleggen. De voorzitter zal het voorstel eerst nog bespreken met de ministeries (via IDON / DG overleg).

5. NZO werkgroepen

Beschermde Gebieden

Het NZO stemt in met de concept vraagstelling van de werkgroep aan de WKC ten behoeve van het proces van uitvoering van NZA afspraak 4.38. De visserijsector meldt dat zij een eigen werkgroep heeft gevormd met praktijkvissers om gebieden aan te wijzen die voor hen belangrijk zijn.

Energie en Infrastructuur

De interim afspraken over Best Beschikbare Technieken t.a.v. windenergie op zee zijn nog niet afgerond en zullen de volgende keer ter vaststelling worden voorgelegd. De offerte uitvraag voor het onderzoek over Best Beschikbare Technieken is ook nog in bewerking. De Inkoopafdeling van EZK staat klaar om het uit te zetten. Verder is in de werkgroep een signaal afgegeven over infrastructurele ontwikkelingen op zee waarover het NZO niet van tevoren is geïnformeerd. De werkgroep verzoekt tijdig op de hoogte te worden gesteld van nieuwe initiatieven.

Gebiedspaspoorten en medegebruik

De werkgroep heeft gesproken over de verkenning duurzame blauwe economie en daarnaast uitgebreid gesproken over de overwegingen van partijen rondom NZA afspraak 4.1. De volgende keer zal de werkgroep een notitie over de invulling van 4.1 in het NZO brengen. Het NZO constateert dat het onderwerp medegebruik zowel bij gebiedspaspoorten als bij voedseltransitie aan de orde komt. Op 9 mei zullen de twee werkgroepen gezamenlijk overleggen over medegebruik.

Voedseltransitie

De werkgroep komt op 9 mei bijeen. Op 13 april heeft de NZO voorzitter een gesprek met de kottervissers.

Overig:

Er heeft een gesprek plaatsgevonden over de brief van NWEA over de doorberekening van kosten voor scheepvaartveiligheid aan windparkexploitanten. Een schriftelijke terugkoppeling met de belangrijkste punten is verspreid. In het volgende NZO zullen deze aan de orde worden gesteld.

6. MONS

De Programmacommissie MONS is 11 april bij elkaar gekomen. Er is gesproken over de voortgang die het Uitvoeringsbureau maakt met het uitzetten van MONS onderzoeken. Het Uitvoeringsbureau  is bijna op sterkte, er is nog een aantal vacatures. In de volgende NZO vergadering zal de programmamanager MONS aanwezig zijn om toelichting te geven op het plan van aanpak voor de Staat van de Noordzee.

7. WKC

De WKC heeft een jaaroverzicht gemaakt van haar activiteiten en deze met het NZO gedeeld. Het NZO is benieuwd naar de stand van zaken van het WKC voorstel voor MONZA. Er is vanuit het NZO interesse in MONZA maar meer duidelijkheid is nodig over waar het over gaat, hoe het zich verhoudt tot MONS en andere programma’s en onder welke voorwaarden het kan plaatsvinden. De WKC wordt gevraagd dit in klein comité verder te bespreken.

De WKC heeft twee notities ingebracht over vogelgriep en de cumulatieve effecten van wind op zee. Er zijn voor het eerst uitbraken geweest op grote schaal bij wilde vogels en bij zeevogels. Dit heeft consequenties voor de passende beoordelingen, drempels worden hoger om dingen gerealiseerd te krijgen. Er moet meer aandacht zijn voor compensatie, mitigatie en op andere manieren versterken van populaties (via de soortenbeschermingsplannen). LNV denkt na over een integrale aanpak, omdat de vogelgriep ook overslaat op zoogdieren. Het handelingsperspectief moet internationaal bekeken en besproken worden; welke stappen zetten andere landen? Dit is een aandachtspunt binnen NSEC en OSPAR.

8. Maritieme sector

De vertegenwoordiger van de scheepvaartsector en tevens voorzitter van de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee (SAN) geeft een presentatie over de afwegingskaders die gehanteerd worden ten aanzien van vissen en varen in windturbineparken, leggen van kabels versus ruimte om te ankeren en bouw van windturbines versus ankeren.

9. Kamerbrief “Strategie ter bescherming van de Noordzee-infrastructuur”

De presentatie schuift door naar het volgend NZO.

10. Communicatie

Het nieuwsoverzicht van de afgelopen maand is verspreid samen met de overige stukken.

11. Rondvraag

De coördinator rijksinbreng meldt dat het KNMI in oktober nieuwe scenario’s publiceert over klimaatverandering. In het kader van klimaatadaptatie zal gekeken worden naar de voorspellingen voor zeespiegelstijging en de hoeveelheid zandwinning die nodig is voor kustbescherming. Dit raakt aan het NZO en zal te zijner tijd aan de orde komen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen