Noordzeeoverleg zet belangrijke stappen op weg naar definitieve vaststelling Noordzeeakkoord

15-04-2020
477 keer bekeken

In het Noordzeeoverleg van 15 april hebben bijna alle partijen na consultatie in eigen kring ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord van 5 februari 2020.

De Noordzee en het strand

Dat geldt voor de energie-organisaties NOGEPA, EBN en TenneT. Dat geldt eveneens voor NWEA, zij het dat over de mogelijke stapeling van financiële en juridische risico’s voor de windenergie sector als gevolg van het Akkoord nog nader overleg tussen NWEA, EZK en de onafhankelijk voorzitter van NZO, Jacques Wallage, zal plaatsvinden.

Ook het Havenbedrijf Rotterdam en de Branche Organisaties Zeehavens hebben definitief met het Onderhandelaarsakkoord ingestemd. Datzelfde geldt voor de NGO’s: Stichting De Noordzee, WWF Nederland, Greenpeace, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten.

Visned, die in het Noordzeeoverleg optreedt als de woordvoerder van een reeks visserij- en producentenorganisaties[1], ziet goede mogelijkheden uiteindelijk met het Akkoord in te stemmen wanneer in het visserijbeleid aanvullende afspraken gemaakt worden met betrekking tot het toekomstperspectief van de garnalenvisserij en de gelden voor innovatiebeleid. De minister van LNV heeft haar bereidheid daartoe uitgesproken. De uitgesproken verwachting van uiteindelijke goedkeuring door de deelnemende organisaties is ook gestoeld op de bereidheid van het Noordzeeoverleg om een wijziging van het Onderhandelaarsakkoord te overwegen. Daarbij zal niet meer het gehele Friese Front gesloten worden voor bodemberoerende visserij, maar zal uiteindelijk in 2030 wel 15% gebiedsbescherming op waardevolle natuurgebieden in de Noordzee tot stand komen. Bij de uitwerking kan zo beter rekening worden gehouden met een eerlijke verdeling van de lasten tussen de verschillende visserijgemeenschappen. De partners in het Noordzeeoverleg hopen deze nadere afspraken binnen enkele weken af te ronden en het Akkoord definitief vast te stellen.

De Nederlandse Vissersbond heeft niet kunnen instemmen met het Onderhandelaarsakkoord. De bond heeft het Noordzeeoverleg geen inzicht kunnen geven onder welke voorwaarden men wèl zou kunnen instemmen. Omdat het Noordzeeoverleg plaatsvindt op basis van het Noordzeeakkoord maakt de Vissersbond geen deel meer uitvan het Noordzeeoverleg. Alle partijen hopen dat de Vissersbond uiteindelijk het Noordzeeakkoord kan aanvaarden en alsnog tot het Noordzeeoverleg toetreedt.

De rijksdelegatie in het Noordzeeoverleg heeft opnieuw bevestigd dat de betrokken ministers gemotiveerd zijn dit Akkoord tot uitvoering te brengen en de samenwerking tussen het rijk en de partijen die het Akkoord ondersteunen gezamenlijk verder vorm te geven.

Ga naar het Onderhandelaarsakkoord

[1] PO Delta Zuid, PO Texel, PO Urk, PO West en PO Wieringen en voor de Garnalenvissersbond, PO redersvereniging voor de Zeevisserij, Vereniging NetVISwerk, Vissersvereniging Hulp in Nood, Vissersvereniging Ons Belang.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen