Samenvattend verslag van het Noordzeeoverleg | 05-10-2022

18-10-2022
602 keer bekeken

Het samenvattende verslag met daarin de uitkomsten van het zevende Noordzeeoverleg van 2022.

Opening en verslag

De bijeenkomst wordt geopend en de voorzitter heet de nieuwe vertegenwoordigers vanuit Stichting de Noordzee, NWEA en EBN welkom. Daarna wordt er aangegeven dat er wijzigingen op het verslag zijn aangebracht, de herziene versie wordt na de vergadering gedeeld met de NZO leden. De actie en conclusielijst wordt vastgesteld.

Mededelingen / actualiteit

  • Op 12 september vond in Dublin de ministeriële zitting van NSEC (North Seas Energy Cooperation) plaats. Het rijk geeft hierover een korte terugkoppeling. Er wordt positief terug gekeken op de NSEC bijeenkomst, Nederland neemt in december het NSEC voorzitterschap over. In de rol als voorzitter geeft het rijk aan aandacht te willen geven voor natuurversterking in de uitrol van wind op zee, en de unieke samenwerking zoals in het NZO plaatsvindt. Hier wordt later een vervolg aan gegeven.
  • Terinzagelegging concept NRD PAWOZ-Eemshaven (EZK). Het Rijk ligt toe dat er is gekeken naar de langere termijn voor de aanlanding van wind op zee. In het NZO in november wordt hier een verdere inhoudelijke toelichting over gegeven.
  • Het BNC-fiche over het voorstel van de Europese Commissie voor de Natuurherstelwet gaat binnenkort naar de Tweede Kamer (LNV). Het fiche zal in het NZO van 9 november worden toegelicht. Op het moment wordt er gekeken hoe dit onderwerp wordt opgepakt, halverwege oktober kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven.
  • Een voorstel voor de follow-up van de NZO strategische sessie van 31 augustus wordt voorbereid en ter bespreking voorgelegd aan het NZO van 9 november.
  • Er wordt een korte update gegeven over het incident met Nordstream en het proces wat er nu loopt. De verdeling tussen de verschillende rijkspartijen is nu vormgegeven, in de begin fase was dit nog zoeken.

Presentatie actualisatie KRM Mariene strategie 1 – Rijk/IenW

Vanuit het Rijk wordt er aangegeven dat deze presentatie door omstandigheden niet kan doorgaan. De presentatie wordt doorgeschoven naar het overleg van 9 november.

NZO werkgroepen

NZO werkgroep Beschermde gebieden

Vanuit het NZO secretariaat wordt een terugkoppeling gegeven. In de werkgroep is een eerste stap gezet voor de uitvoering van de afspraak uit het NZA om in 2023 13,7% van de Noordzee binnen ecologische waardevolle gebieden volledig te vrijwaren van bodemberoering door visserij en 15% in 2030.

Er wordt een oproep gedaan om deze ideeën op schrift te zetten en te delen met het secretariaat. Zodat dit voor de volgende werkgroep kan worden besproken. Vanuit verschillende NZO-leden komen er vragen over de tijdlijn, en de reden waarom er wordt gestreefd deze afspraak voor 2023 uit te werken. Een van de redenen hiervoor is de lange procedures op dit gebied op Europees niveau. Aan de hand van de bespreking wordt er afgesproken, dat het belangrijk is een gewogen besluit te nemen waar de kwaliteitseisen van de gebieden worden meegenomen en dat dit niet past in de huidige tijdlijn. Aanvullend wordt er gevraagd of de NZO-WKC hier een advies over kan geven.

NZO werkgroep Energie en Infrastructuur

Vanuit het NZO-secretariaat wordt er een korte terugkoppeling gegeven van de werkgroep bijeenkomst, o.a. over de onderzoeken die lopen en de voortgang daarvan. Voor de studie naar gaswinning vindt op korte termijn de startbijeenkomst met de opdrachtnemer plaats. In de bespreking van de studie naar de bovenwettelijke BBT wordt besproken hoe er om kan worden gegaan met de afspraak uit het NZA in de periode dat de studie nog niet is opgeleverd. Vanuit de energie sector wordt aangegeven dat er dan wordt gewerkt met de al bestaande BBT.

NZO werkgroep gebiedspaspoorten en medegebruik

Een voorstel van het Rijk voor het werk van de werkgroep is positief ontvangen, wel zijn er kanttekeningen geplaats. Partijen hechten eraan dat werk wordt gemaakt van de gebiedspaspoorten zoals bedoeld in het NZA voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee.

Voor de gebiedspaspoorten binnen windparken wordt belang gehecht aan het naar voren halen van het besluit over het gebiedspaspoort. Vroegtijdige besluitvorming kan synergie opleveren bij de aanleg van windparken in samenhang met andere functies op basis van medegebruik. Ook wordt aandacht gevraagd voor scheepvaartveiligheid. Hier wordt mee verder gegaan tijdens de werkgroep, en loopt samen met proces van het Rijk. Ook om input te geven op discussie van de reikwijde van de PH van het programma Noordzee.

NZO werkgroep Voedseltransitie

Vanuit het secretariaat wordt aangegeven dat de eerste werkgroep bijeenkomst is aangekondigd voor 18 oktober. Vanuit de NZO-leden komt er de vraag of er meer duidelijkheid kan komen over de status van de werkgroep, de inbedding in het NZO en het proces vanuit LNV. In de werkgroep zal hierover worden gesproken.

NZO-WKC

De voorzitter van de WKC geeft aan dat de WKC werkt aan verschillende adviezen, op 10 oktober wordt de voortgang van de adviezen besproken, deze uitgewerkte adviezen worden in het NZO van november ingebracht. Verder is er een korte toelichting over de werkwijze van de NZO-WKC. En wat er de aankomende periode de activiteiten zijn van de WKC en de onderwerpen die worden uitgewerkt worden. De vraag die eerder in de vergadering zijn gekomen. Daarnaast wordt er afgesproken dat er contact komt tussen de recent aangestelde programma manager van de PC MONS. Over MONZA wordt er afgesproken dat er verdere uitwerking nodig om het te bespreken. Daarna wordt er gevraagd om een tijdspad en overzicht met de adviezen die nu lopen.

MONS

Terugmelding uit de Programmacommissie MONS van 5 september. De eerstvolgende vergadering van PC MONS vindt plaats op 17 oktober. Een van de zorgen die naar voren wordt gebracht is hoe er wordt omgegaan met de vertraging van de uitvoering van onderzoeken over de nul-meeting. En de samenhangende zorg dat MONS een effect meeting wordt.

Presentatie De Rijke Noordzee

Presentatie over het project De Rijke Noordzee, natuurversterking onder water in windparken.

Overig

  • De voorzitter van het NZO geeft aan dat er gewerkt wordt aan een voortgangsrapportage voor de Tweede Kamer, hiervoor wordt een schriftelijke procedure gevolgd. Een eerste concept wordt uiterlijk 20 oktober voor reactie gedeeld.
  • De mijlpalennotitie, zoals in het NZO als levend document vastgesteld, is bij de stukken als achtergrond gevoegd. In ieder geval twee maal per jaar wordt de mijlpalennotitie geüpdatet en door het NZO vastgesteld. Ook is een notitie met de voortgang van de mijlpalen toegevoegd. Aan het NZO wordt voorgesteld gezamenlijk aangepaste opleverdata vast te stellen voor mijlpalen die vertraagd zijn. En dit aan te leveren bij het NZO secretariaat.

Rondvraag en sluiting

Er worden verschillende punten aangekaart. Ten eerste, vliegveiligheid op de Noordzee, in combinatie van tiphoogte en veiligheid. Het tweede punt over veiligheid is scheepvaartveiligheid en de kosten die worden gemaakt wanneer er schade optreed. Hierover wordt er een gesprek gepland met de energiesector, SdN en het Rijk. Vanuit de visserij wordt er gevraagd of het mogelijk is om gedetailleerde kaarten te krijgen die gebruikt kunnen worden met navigatie tijdens visactiviteiten. Het Rijk neemt dit mee.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen