Samenvattend verslag van het Noordzeeoverleg | 14-12-2022

27-12-2022
626 keer bekeken

Het samenvattende verslag met daarin de uitkomsten van het laatste Noordzeeoverleg van 2022.

1. Opening en verslag

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat een vertegenwoordiger van het Watersportverbond deze bijeenkomst aansluit. Er zijn opmerkingen gekomen op het verslag, deze zijn verwerkt en gedeeld met de stukken van deze vergadering. Verder geeft de voorzitter aan dat het agendapunt van het MONS jaarplan van de agenda komt te vervallen doordat de input vanuit de werkgroepen nog wordt verwerkt. Het jaarplan wordt in de eerste bijeenkomst van het volgende jaar behandeld.

2. Mededelingen / actualiteit

  • EZK geeft update over de gevolgen van de Porthos uitspraak. Er wordt toegelicht dat de uitspraak tweeledig is, ten eerste principieel over de bouwvrijstelling ten tweede over het Porthos project. De uitspraak over Porthos is nog niet definitief, de definitieve uitspraak wordt in het eerste half jaar van 2023 verwacht.
  • Europese Natuurherstelwet. De schriftelijke bijdrage wordt aangevuld. Er is een aantal zorgen en vragen geïdentificeerd door LNV rondom de Europese Natuurherstelwet. Hiervoor worden nu quickscans uitgezet, wanneer deze quickscans zijn uitgevoerd wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd in het NZO. In de loop van 2023 wordt besluitvorming verwacht in de Europese Commissie.
  • Update over de NZO mijlpalennotitie: het NZO secretariaat licht toe dat de mijlpalennotitie in klein comité nogmaals wordt besproken en dan in breder verband. Dit onderwerp komt terug in het aankomende NZO.
  • Vanuit NWEA worden zorgen toegelicht over de toegenomen financiële druk op de offshore windsector, deze zorgen zijn uitgewerkt in een conceptbrief aan de NZO voorzitter. Er wordt afgesproken dat er nader overleg wordt georganiseerd op dit onderwerp.

3. Partiele herziening Programma Noordzee (PH PN) 

Het Rijk/IenW deelt ter bespreking de voortgang bij de PH PN. Er wordt momenteel gekeken naar de opties voor een gefaseerde aanpak, hiervoor is een aantal sleutel gebieden geïdentificeerd. Hiervoor worden verschillende opties voor gebiedsinvulling geanalyseerd, waarin o.a. ecologische waarde, energieopbrengst en scheepvaartveiligheid wordt meegenomen. In Q1 van 2023 zal er meer informatie komen over de scope van de Partiele Herziening, dit onderwerp zal dan ook in het NZO worden besproken. Daarnaast wordt er kort ingegaan op de cross border kwestie die is opgekomen t.a.v. de SN10 scheepvaart route. Een optie die wordt besproken in internationaal verband is het versmallen van de route t.b.v. de bouw van windmolens in het Duitse deel van de Noordzee.

4. NZO werkgroepen

NZO werkgroep Beschermde gebieden

Vanuit het secretariaat wordt er een korte terugkoppeling gegeven. In de werkgroep is het procesvoorstel van LNV voor de invulling van de afspraak om van 13,7 naar 15 procent bodem bescherming op de Noordzee te komen. Vanuit de visserij sector is er aangegeven tot de zomer de tijd te willen nemen om te kijken wat de effecten zijn van de sanering op de vloot. Verder is in de vergadering geconcludeerd dat er beperkte mogelijkheden zijn, aangezien de aanvullende 1,3 procent in bestaande of toekomstige N2000 of KRM gebieden wordt aangewezen. Partijen zullen, vooruitlopend op de positiebepaling door de visserij, voorbereidend werk doen om vervolgens in gezamenlijkheid de gebieden te kunnen trechteren tot de aanvullende 1,3%.

SdN geeft aan het tijdspad graag ingekort te zien. LNV geeft aan dat er onderzoeken lopen die mee kunnen worden genomen in het keuze proces en de benodigde inhoudelijke onderbouwing, zoals ook MONS onderzoeken. Hiervoor is tijd nodig. De visserij sector geeft aan dat er meer mogelijkheden zijn dan die nu op tafel liggen, en die graag te willen bespreken in de werkgroep. Ook in het licht van de ontwikkelingen omtrent de Voordelta.

NZO werkgroep Energie en Infrastructuur

De werkgroep is op 30 november bijeengekomen. De onderwerpen die in de werkgroep onderwerp van gesprek zijn, zijn: gaswinning op de Noordzee, BBT en seismisch onderzoek. Vanuit het NZO secretariaat wordt een korte toelichting gegeven op de voortgang in de werkgroep.

Onderzoek naar gaswinning op de Noordzee overeenkomstig NZA bepalingen:

Overeenkomstig besluitvorming in het NZO is, in opdracht van EZK en met een begeleidingsgroep, een onderzoek uitgevoerd. De bevindingen worden door CE Delft aan het NZO gepresenteerd. De onafhankelijk voorzitter van de begeleidingscommissie licht het oordeel toe van de commissie over het rapport. Het advies van de werkgroep waar het onderzoek ook is besproken is om kennis te nemen van het rapport en de conclusies te aanvaarden. Dit wordt overgenomen door het NZO. De NZO voorzitter zal het rapport aanbieden aan de betrokken bewindspersonen. Er wordt benadrukt dat beleidsmatige afwegingen buiten het rapport en de brief worden gehouden.

In de werkgroep is er ook gesproken over de BBT onderzoeksopdracht, deze wordt op korte termijn afgerond zodat deze kan worden uitgezet.

NZO werkgroep gebiedspaspoorten en medegebruik

Korte toelichting van het NZO-secretariaat over zowel de brede bijeenkomst die door het Rijk is georganiseerd over medegebruik van windparken, en de werkgroep bijeenkomst. De vertegenwoordiger van de scheepvaart vult aan behoefte te hebben aan een benen op tafel gesprek over medegebruik en gebiedspaspoorten, en het onderwerp doorvaart. Hierover wordt contact gezocht tussen de scheepvaart en het NZO secretariaat om dit verder vorm te geven/hoe dit past bij de werkgroep.

NZO werkgroep Voedseltransitie

De werkgroep is twee keer bijeengekomen in de afgelopen periode, in deze werksessies is er een inventarisatie gemaakt van de processen en initiatieven die lopen op het gebied can de visserij en voedseltransitie. In het aankomende jaar wordt hier mee verder gegaan.

5. Eindrapport Vogelrichtlijn onderzoek op zee (ter informatie)

Er wordt kort aandacht besteed aan de gebieden die kwalificeren onder de Vogelrichtlijn, en het eindrapport dat ter informatie is gedeeld met de NZO leden. LNV licht toe dat er gebied specifiek onderzoek zal worden gedaan als vervolg op het rapport. SdN vraagt of dit sneller kan worden opgepakt. LNV geeft aan hier zorgvuldig mee te willen omgaan, en waar er versneld kan worden, dit ook gebeurt.

6. Haaien-en roggenactieplan 2022-2027: toelichting door LNV. 

De voorzitter vraagt wat de volgende stap is naar aanleiding van het gepresenteerde haaien-en roggenactieplan. LNV geeft aan dat de acties die in het plan beschreven staan, zullen worden uitgewerkt.  

7. NZO-WKC

Het NZO secretariaat geeft aan samen met de WKC een WKC jaarplanning te maken. Dit wordt in januari in de WKC besproken en komt op de agenda van het NZO in februari.

8. MONS

Terugmelding uit de Programmacommissie MONS van 8 december 2022. In de PC MONS stonden op de agenda de concept planning en prioritering 2023. Dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

9. NZO strategische sessie van 31 augustus en follow up

Het NZO secretariaat geeft aan dat de NZO nieuwjaarsbijeenkomst van 19 januari 2023 (14:00 – 17:00 uur) is gepland en dat verdere informatie volgt.

10. Communicatie

De NZO leden worden gewezen op het overzicht van nieuwsberichten. Ook zullen de NZO stukken vanaf het nieuwe jaar via de samenwerkruimte op de NZO website gedeeld worden.

11. Rondvraag ter afronding NZO

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

12. Presentatie van Rozanne Spijkerboer

Rozanne Spijkerboer heeft NZO voorzitter Jacques Wallage ondersteund bij het opstellen van het NZA. Rozanne Spijkerboer is gepromoveerd met het proefschrift: INSTITUTIONAL HARMONIZATION FOR ENERGY TRANSITION, How actors ‘play the game’ of balancing renewable energy generation with other sea- and land-uses. Zij geeft een korte presentative van de conclusies van haar proefschrift die voor het NZO relevant zijn.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen