Werkgroep medegebruik en gebiedspaspoorten

08-05-2023
482 keer bekeken

Binnen het Noordzeeoverleg zijn er verschillende werkgroepen die werken aan de uitvoering van het Noordzeeakkoord (NZA). Een van de werkgroepen is de werkgroep medegebruik en gebiedspaspoorten, deze werkgroep komt eens in de vijf weken bij elkaar.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van het Noordzeeoverleg uit zowel de eerste als de tweede ring.

Medegebruik en multifunctioneel gebruik van de ruimte op het Nederlandse deel van de Noordzee is een belangrijk onderwerp binnen het Noordzeeakkoord. Het doel is de schaarse ruimte optimaal te gebruiken en een betere balans tussen de verschillende functies op de Noordzee mogelijk te maken.

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de uitvoering en invulling van de NZA-afspraken over medegebruik. De werkgroep heeft een bijdrage geleverd aan de visie op medegebruik van ruimte in windmolenparken die door het Rijk is opgesteld. Bij medegebruik binnen windmolenparken kan  worden gedacht aan voedselvoorziening, natuurontwikkeling of alternatieve vormen van energieopwekking. De door het Rijk ontwikkelde visie zal naar verwachting in mei aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

De aankomende periode gaat de werkgroep aan de slag met verdere invulling van NZA afspraak 4.1 over het inzetten van het instrument ‘gebiedspaspoort’ waarmee het (mede)gebruik en kenmerken van specifieke gebieden op de Noordzee kunnen worden geïnventariseerd. Op die manier kan er op grotere schaal worden gekeken naar medegebruik en multifunctioneel ruimtegebruik. Het doel is tot een gezamenlijke definitie en doelbepaling van het instrument te komen.

Medegebruik en multifunctioneel ruimtegebruik raakt aan veel transities die plaats vinden op de Noordzee, zo ook de voedseltransitie op zee.  Om de kennis van de leden van de verschillende werkgroepen te bundelen wordt er in mei een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de werkgroep voedseltransitie. Daarin bespreken de werkgroepleden gezamenlijk hoe medegebruik gedefinieerd is en welke activiteiten plaatsvinden in relatie tot voedselvoorziening en visserij.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen