Wat bespreken Noordzeeoverleg-leden in de werkgroep Energie en Infrastructuur?

21-09-2023
449 keer bekeken

Het Noordzeeoverleg kent meerdere thematische werkgroepen die conceptconclusies voorbereiden voor de plenaire vergadering. Eén daarvan is de werkgroep Energie en Infrastructuur.

Deze groep bespreekt de uitvoering van afspraken uit het Noordzeeakkoord die verband houden met energievoorziening en de ontwikkeling van infrastructuur op de Noordzee. Bekijk hier alle thematische werkgroepen van het Noordzeeoverleg.

De onderwerpen variëren van nationaal tot Europees beleid en regelmatig zijn bedrijven of onderzoekers te gast die een toelichting geven op een nieuw onderzoek of project op zee. Zo heeft de werkgroep het afgelopen jaar veel gesproken over (de toekomst van) gaswinning op zee. De werkgroep monitort volgens Noordzeeakkoord afspraak halfjaarlijks de verwachte gasproductie in N2000-gebieden op zee. Verder heeft het Noordzeeoverleg een studie laten uitvoeren naar gaswinning in relatie tot het Parijsakkoord. De studie is het resultaat van goede samenwerking tussen de Noordzeeoverleg partijen in een joint fact finding proces. Daarna zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over de interpretatie van de conclusies en de opvolging ervan. Deze gesprekken zijn nodig om de verschillende standpunten en belangen expliciet te maken en een gezamenlijk uitgangspunt te vinden voor het vervolg.

Ook vond in de werkgroep afstemming plaats over nieuw beleid van de rijksoverheid t.a.v. de ruimtelijke inpassing van mijnbouwactiviteiten en windenergie op zee. Het rijk presenteerde de ideeën omtrent het Energie Infrastructuur Plan Noordzee in wording. Gezamenlijk werd gekeken naar de eerste voorstellen voor een ‘Net Zero Industry Act’ van de Europese Commissie, waarin het onderwerp Carbon Capture and Storage (CCS) op zee prominent aanwezig is. Over het Commissievoorstel bestonden bij meerdere partijen vragen en zorgen, rondom de mogelijk impact op de Noordzee en de rol van de industrie. Deze onderwerpen komen dan ook in het plenaire Noordzeeoverleg op tafel. Verder werden presentaties gegeven over CCS projecten Porthos, Aramis en Noordkaap.

Andere “nieuwe” onderwerpen die aan bod komen zijn decommissioning van infrastructuur op zee en ontwikkelingen op het gebied van zonnecollectoren op zee en waterstof. Bij nieuwe ontwikkelingen proberen rijk en stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium elkaar te informeren en het gesprek te voeren over de gevolgen die deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de ruimte op de Noordzee, de ecologische draagkracht en de veiligheid. Op die manier kunnen belangen tijdig meegenomen worden in de planvorming.

Momenteel werkt de werkgroep de afspraken uit omtrent de toepassing van (bovenwettelijke) Best Beschikbare Technieken voor mitigatie en natuurversterkend bouwen van nieuwe installaties en objecten. Een onderzoek naar de toepassing hiervan is recent van start gegaan. In de afrondende fase zit een onderzoek naar het geluidsniveau van airguns die gebruikt worden bij de opsporing van koolwaterstoffen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen