Samenvattend verslag van het Noordzeeoverleg | 13-03-2024

26-04-2024
97 keer bekeken

Het samenvattende verslag met daarin de uitkomsten van het tweede Noordzeeoverleg van 2024

1 Opening en verslag

Toelichting opzegging Noordzeeakkoord door Greenpeace

Greenpeace heeft op 7 maart een brief gestuurd naar de NZO-voorzitter waarin hij aangeeft uit het Noordzeeakkoord te stappen vanwege de ontwikkelingen op het gaswinningsdossier. De directeur-bestuurder van Greenpeace ligt het besluit toe in het overleg. De NZO-leden betreuren deze stap en hopen dat Greenpeace op de achtergrond de uitvoering van het Noordzeeakkoord blijft steunen. Er is ook waardering voor de rol die Greenpeace heeft gespeeld in de totstandkoming van het Akkoord. De NZO-leden zullen de komende tijd om tafel gaan om te bespreken hoe de uitvoering van de afspraken uit het NZA over gaswinning verder gaat.

2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Witteveen+Bos presenteert het ‘Afwegingskader natuurvriendelijk bouwen Noordzee, onderzoek naar natuurbeschermende en natuurversterkende maatregelen voor energie infrastructuur op de Noordzee’ dat zij in opdracht van het NZO heeft gemaakt. Dit onderzoek geeft invulling aan bepalingen in h.5 van het Noordzeeakkoord, onder andere art. 5.2. Het rapport bevat een catalogus van op dit moment mogelijk natuurversterkende en natuurbeschermende maatregelen. Het afwegingskader is een gespreksinstrument dat dient voor het vergelijken van maatregelen als basis voor een gesprek tussen initiatiefnemers en stakeholders. Het rapport is opgesteld in overleg met de achterbannen van het NZO. Maar nog niet getoetst aan de hand van een casus. Witteveen+Bos moedigt dan ook aan om te testen en te evalueren om zo te verfijnen. De leden van het NZO stellen het rapport vast. De voorzitter voegt toe dat het aan het NZO is om met het afwegingskader aan de slag te gaan. De begeleidingscommissie stelt voor om een tweetal workshops te organiseren waarin de toepassing van het afwegingskader in de praktijk zal worden besproken en een handreiking zal worden gemaakt. In de sessie zal ook nagedacht worden over een vervangende term voor BBT. Na 24 maanden hoopt de begeleidingscommissie dat niet alleen het kader, maar ook de catalogus geactualiseerd kan worden.

3 Opvolging evaluatie NZA en “transitiefonds”

Zoals overeengekomen vinden gesprekken plaats door de voorzitter met de sectoren over de opvolging van de evaluatie van het NZA en het ‘transitiefonds’. In de vergadering vindt, aan de hand van een presentatie, de eerste terugkoppeling van die gesprekken plaats gevolgd door een plenaire bespreking. De voorzitter benadrukt dat het ongelofelijk belangrijk is dat we elkaar vasthouden en sturen op de uitvoering van NZA.

De leden van het NZO geven aan de gesprekken met de voorzitter te hebben gewaardeerd. De ruimtelijke uitdaging speelt bij iedereen. Er is dan ook behoefte aan meer inzicht in ruimtelijke ordening processen.

De voorzitter stelt voor om een eerste notitie te maken als voorbereiding voor het volgende gesprek. Een aparte bijeenkomst zal worden georganiseerd waarin het vervolg zal worden besproken.

4 Voedselvisie

De Voedselvisie uit Zee en Grote Wateren is voorafgaand aan het NZO van 13 maart aan de Kamer verzonden. LNV is van mening dat het een mooi product is geworden waarin drie belangrijke elementen naar voren komen: ten eerste, dat voedsel uit zee geborgd wordt, dit betekent dat er ruimte voor beschikbaar moet zijn. Hier moet werk voor worden verzet. Ten tweede dat er flexibiliteit moet zijn, gelet op de breedte van voedselwinning. Hierin moeten ondernemers ondersteund worden. Ten derde, de internationale borging. Nu de Voedselvisie er ligt zal er een governance opgezet moeten worden en vandaaruit zal aan een uitvoeringsagenda gewerkt worden.

De voorzitter is blij dat de Voedselvisie er ligt. Ook de visserijsector geeft aan dat de Voedselvisie van groot belang is voor de sector en ze zijn blij dat er erkenning voor de positie van de sector wordt beschreven. De visserijsector spreekt haar complimenten uit. De rest van de sectoren onderstrepen de complimenten. Met deze visie kan het NZO gezamenlijk de volgende stappen gaan zetten.  

5 Voedseltransitie

De rapportage “Nehalennia serveert - Transitiepaden voor voedsel uit de Noordzee – wordt gepresenteerd door de adviseurs van De Gemeynt en ter vaststelling voorgelegd aan de leden van het NZO. De werkgroep Voedseltransitie zal een advies aan het NZO geven over de aanbevelingen uit het rapport van De Gemeynt en een advies over de invulling van de transitiepaden.

6 NZO WKC

De procedure voor een nieuwe WKC voorzitter is doorlopen. De NZO voorzitter draagt aan de vergadering de kandidaat WKC voorzitter voor, dhr. Martin Pastoors. Het NZO wordt gevraagd hem te benoemen als nieuwe WKC voorzitter. Alle leden van het NZO zijn hiermee akkoord.

7 MONS

Het NZO stelt het nieuwe plan voor zeezoogdierenonderzoek binnen MONS vast. Dit programma zal het oorspronkelijke hoofdstuk in het MONS programma vervangen. Gevraagd wordt naar de stand van zaken van het onderzoek naar het effect van seismisch onderzoek op bruinvissen, zoals in het NZA afgesproken. Hiervoor is nog geen financiering vastgesteld.

8 NZO werkgroepen

1. NZO werkgroep Beschermde gebieden: voortgang

De werkgroep Beschermde Gebieden is op 5 maart bijeengekomen. In de werkgroep is onder andere het voorstel vanuit de visserijsector voor het Friese Front gepresenteerd en besproken, met inbegrip van aanvullend onderzoek door WMR. Ook is een voorstel van de NGO’s voor de Bruine Bank toegelicht en besproken. Verder is er vanuit LNV een update gegeven over de stand van zaken rondom de artikel 11 procedure. Zowel de NGO’s als de visserijsector wijzen op de vraag of de tijdlijn voor het aanwijzen van de 1.3% beschermd gebied gehaald gaat worden.

2. NZO werkgroep Energie en Infrastructuur: voortgang

De werkgroep Energie en Infrastructuur kwam op 27 februari bijeen en besprak BBT (zie agendapunt 2). Verder gaf EZK in een presentatie kort de inhoud weer van het advies van Deloitte over het Energie Infrastructuur Plan Noordzee. De werkgroep leden gaven daarop hun eerste reacties. In april zullen de werkgroep en het plenaire NZO het EIPN uitgebreider behandelen.

3. NZO werkgroep gebiedspaspoorten en medegebruik: voortgang

De werkgroep Gebiedspaspoorten en Medegebruik is 29 februari bij elkaar gekomen. Door het NZO-secretariaat is een notitie opgesteld betreffende de voortgang binnen de werkgroep over de afspraken in het NZA betreffende medegebruik. Daarnaast is in de werkgroep het position paper besproken van de natuurorganisaties over ecologie en medegebruik van windparken op zee.

4. NZO werkgroep Voedseltransitie

De werkgroep kwam op 27 februari bijeen. Zie ook agendapunt 5. Het secretariaat stelt op basis van de besprekingen in de werkgroep een notitie op over de aanbevelingen uit het rapport van De Gemeynt. Deze notitie wordt in een volgend NZO ter bespreking voorgelegd.

9 Presentatie Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)

Bij de start van PBNI is in het NZO een presentatie gegeven over de opzet van het Programma dat betrekking heeft op de security op de Noordzee. De programmadirecteur PBNI geeft namens het kernteam een presentatie over de vorderingen binnen het PBNI en over de kritieke infrastructuur op zee.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen